Carrer Path

ကုမၸဏီမဝင္ခင္မွစ၍ ဂ်ပန္စာTraining သင္တန္းမ်ားကို စတင္ျပီး၊ ITနည္းပညာ၊ ဂ်ပန္စာစေသာ Training Course မ်ားကုိ စနစ္တက် စီစဥ္ေပးၿပီး
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းျမင့္မားလာေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ Career Path မ်ားကိုလည္း လမ္းၫႊန္ျပသေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

Career Path

Carrer-table