သတင္း

Myanmar DCR

Myanmar DCR Co., Ltd. သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ၇လပိုင္း ၁၄ရက္ေန႕တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ၁၀၀%ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္
တစ္ခုတည္းေသာဂ်ပန္ကုမၸဏီ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္သာမက Global Market အထိပါရည္ရြယ္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီရမည္ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္၏ ေပါင္းကူးတံတားအေနႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လူၾကီးမင္းတို႔၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံး၀င္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေနပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

システムインテグレーションサービス
ネットワークサービス
BTO事業部