အေတြ႕အၾကံဳရွိဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း
IT နည္းပညာရွင္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား


တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရရွိျပီးသူ


IT လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ


ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းရွိသူ


ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြေနပါသည္။

 • အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ICTလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသူ
 • မိမိ၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းကိုထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ျပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္သူ
 • Team Workျဖင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ
 • စိတ္အားထက္သန္သူ၊ မိမိ၏အရည္အခ်င္းတိုးတက္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ၾကိဳးစားအားထုတ္သူ
 • အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေျမာက္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သူ

ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈအမ်ိဳးအစား

ပေရာဂ်က္ေခါင္းေဆာင္

 • ပေရာဂ်က္ေခါင္းေဆာင္အေတြ႕အၾကဳံရွိသူ
 • ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းN3အထက္အရည္အခ်င္းရွိသူ

ပ႐ိုဂရမ္မာ

 • အသက္၃၀ႏွစ္ေအာက္
 • ပ႐ိုဂရမ္မာအေတြ႕အၾကဳံ(၂)ႏွစ္အထက္ရွိသူ
 • ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းN4အထက္အရည္အခ်င္းရွိသူ

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္

basic basic

 • နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈေထာက္ပံ့ျခင္း
 • စီမံခန္႕ခြဲမႈစြမ္းရည္မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း
 • ေအာင္လက္မွတ္လစာခံစားခြင့္(JLPT ၊ ITPEC ၊ IELTS...)
 • ရုံးသြားရုံးျပန္ခရီးစရိတ္
 • အေဆာင္စရိတ္ စသျဖင့္

လုပ္သက္(၃)ႏွစ္ေျမာက္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ပ်မ္းမွ်လစာ = ၅၀၀၀၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္(အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခမပါဝင္ပါ)

အလုပ္ခ်ိန္ ၈:၀၀〜၅:၀၀ (ေန႕လည္အားလပ္ခ်ိန္ ၁နာရီ ၁၅မိနစ္၊ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ ၇နာရီ ၄၅မိနစ္)
အားလပ္ရက္ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္
MDCR၏အထူးပိတ္ရက္မ်ား(ရုံးႏွစ္ပတ္လည္ေန႕၊ ေမြးေန႕၊ ႏွစ္သစ္ကူးစသျဖင့္)
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အပန္းေျဖခရီး(၂၀၁၈ ဘန္ေကာက္)
နွစ္စဥ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား

အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္နည္းလမ္း

ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္မွ ဖိုင္ကို Download ျပဳလုပ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းျပီး recruit@myanmardcr.com သို႕ျပန္လည္ေပးပို႕ပါ။

download here

မွတ္ခ်က္

ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို လက္ခံေျဖၾကား ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ဤေၾကာ္ျငာပါရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္မရွိ ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာတြင္ျဖည့္သြင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုပါက အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကိုပယ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

(ေက်းဇူးျပဳ၍ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီးမွ ေပးပို႕ရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။)


အလုပ္ဝင္ခြင့္စစ္ေဆးျခင္း

■ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႕အပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။
■ အလုပ္ဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုလူေတြ႕ထပ္မံစစ္ေဆး၍ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။
※ အစမ္းခန္႕၃လအတြင္း လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝ၊ အလုပ္ခြင္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ေနသားက်ေစျပီးေနာက္ နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႕အပ္ပါမည္။

© 2008 Myanmar DCR Co., Ltd. All Rights Reserved.

Top