ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း
MDCR၏ အားသာခ်က္မ်ား

特徴

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း
တိုးတက္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံေပးေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

Win/Momiji ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ထားျပီး ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ အေျခခံအဆင့္မွ
N1 အဆင့္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္အထိ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပး
ေနပါသည္။ ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ား၊ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ
ေျဖဆိုရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ က်ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ICT skill ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေျခခံမွစ၍ OJT မ်ား
အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေစေသာ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

JPN

ဝန္ထမ္းအားလုံး၏ ဘဝ
ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚႏိုင္
ေစမည္႔ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

System ဒီဇိုင္းစတင္ေရးဆြဲျခင္း၊ Developing သာမက
ဂ်ပန္လူမ်ိဳး Customer မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္စကားေျပာဆိုႏိုင္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထူးခၽြန္ေသာ
နည္းပညာ႐ွင္မ်ား၊ ထူးခၽြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရွင္မ်ားကို စြမ္းရည္
အလုိက္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါသည္။ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ေခါင္းေဆာင္၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး တိုက္႐ုိက္
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး
မ်ားလည္း႐ွိပါသည္။

Future

အထက္အရာ႐ႇိအဆင့္မွ သာမန္
၀န္ထမ္းမ်ားအဆင့္ထိ လြတ္လပ္စြာ
ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္႐ႇိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

အထက္အရာ႐ႇိ ႐ုံးခန္းဟူ၍ သီးသန္႔မခြဲျခားထားပါ။ ဒါ႐ိုက္တာ၊
မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး တစ္ေနရာထဲတြင္ တန္းတူ
ရည္တူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္႔ကိစၥ
မဆို လြတ္လပ္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ
ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ေပၚ အေျခခံ၍
ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံု ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ အေလးထား
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

Talk

Communication

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ
မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာ
သင္ယူႏိုင္မည္႔ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

Customer မ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ Projectမ်ားကို ေရးသားေဆာင္႐ြက္ေပး
ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Customer မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုေဆြးေႏြး၍ လုပ္ငန္း
မ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမင့္မားေသာ Communication စြမ္းရည္မ်ား
ကို ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ မ်ားျပားေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး မန္ေနဂ်ာမ်ားလည္း႐ွိသျဖင့္
ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈတြင္ လုိအပ္
ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း သင္ယူရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္း
အေၾကာင္းအရာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္လုိက္၍ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာ အသြား
အျပန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး မ်ားစြာေသာအေတြ႔အၾကံဳ
မ်ားကို ရ႐ွိေစႏိုင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေနထိုင္မႈဘ၀
အေရးကို ဦးစားေပး စဥ္းစားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လစာခံစားခြင့္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ (ဂ်ပန္ဘာသာ၊
အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ IT အရည္အခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံစားခြင့္၊ အရည္အခ်င္း၊
ဘြဲ႕၊ လုပ္သက္ အစ႐ွိသျဖင့္ခံစားခြင့္) စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္
ရက္မ်ားသည္ ပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သက္ခြင့္၊ ေဆးခြင့္၊မိသားစုကိစၥခြင့္၊
မီးဖြားခြင့္ အစ႐ွိသျဖင့္ အမ်ိဴးမ်ိဳးေသာခြင့္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
ေခ်းေငြအစီအစဥ္လည္း ႐ွိပါသည္။ (အတိုးေပးသြင္းရန္မလိုပဲ အရစ္က် ျပန္လည္
ဆပ္ႏိုင္ပါသည္။) ဂ်ပန္သို႔အလုပ္အကိုင္ေစလႊတ္သည္႔အခါတြင္လည္း
ကုမၸဏီ အနီးအနားတြင္ အဆင္ေျပစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အေဆာင္
စီစဥ္ေပးပါသည္။ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈျဖင့္
ၾကိဳတင္လစာေငြထုတ္ေပးေသာ
အစီအစဥ္မ်ားလည္း႐ွိပါသည္။

ကုမၸဏီတြင္း စြန္႔ဦးတီထြင္မႈမ်ား
အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျပင္ဆင္စီမံ
ထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

လူတုိင္း၏ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ကုိ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္တီထြင္လုပ္ေဆာင္
နိုင္စြမ္း႐ွိေသာ ၀န္ထမ္းကို ကုမၸဏီမွ အျပည္႔အ၀အေထာက္
အပံ့ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းသည္ ႐ွက္စရာမဟုတ္ပါ။
႐ႈံးနိမ့္ျခင္းကိုေၾကာက္႐ြံ႕ျပီး ေ႐ွ့ဆက္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္း
သည္သာ ႐ွက္စရာျဖစ္ပါသည္။

Jump

© 2008 Myanmar DCR Co., Ltd. All Rights Reserved.

Top