ဝန္ထမ္းသစ္ေခၚယူျခင္း
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ဝန္ထမ္းသစ္ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ ကို က်င္းပျပီးျဖစ္ပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ဝန္ထမ္းသစ္ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလခန္႕တြင္ က်င္းပရန္အစီအစဥ္႐ွိပါသည္။
အားလံုးပါဝင္ေလွ်ာက္ထားၾကဖို့ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

© 2008 Myanmar DCR Co., Ltd. All Rights Reserved.

Top