ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း
အေမး အေျဖ

qanda main picture
OJT Training ေတြရွိပါသလား?
အလုပ္အမ်ားစုဟာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး customer မ်ား၏အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဂ်ပန္စာနားလည္ဖို႔အေရးၾကီးသည့္အျပင္ IT Skill ျမင့္မားရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားျပည့္စံုေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီအတြင္း သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္မွစျပီး မ်ားစြာေသာ ထူးခၽြန္သည့္ျမန္မာလူမ်ိဳး IT ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္လာေသာေၾကာင့္ Myanmar DCR ကုမၸဏီမွာ ျမင့္မားေသာ Know-How ရွိပါသည္။ အလုပ္မ၀င္ခင္အခ်ိန္မွစျပီး ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္သင္ၾကားေစျပီး အလုပ္၀င္ျပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N1အဆင့္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီမွအကုန္အက်ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ IT ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ programming ဘာသာရပ္မ်ား၊ Databaseမ်ား၊Business Knowledge မ်ားကို Seminar မ်ားျပဳလုပ္ျပီး သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ရာ ထူးခၽြန္ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး Manager မ်ားထံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏နည္းပညာမ်ားကို တိုက္ရိုက္သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံသင္ၾကားမႈျပီးစီးသည္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ OJT(On Job Training) မ်ားျပဳလုပ္ေစမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား Skill Up ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
လစာေကာင္းေကာင္းရႏိုင္ပါသလား?
၀န္ထမ္းအားလံုး လစာခံစားခြင့္တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕လစာေပးေသာစနစ္သည္ စြမ္းရည္ေပၚမူတည္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ လုပ္သက္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ပဲ ကၽြမ္းက်င္ျပီးထူးခၽြန္ေသာ ၀န္ထမ္းသည္ လစာခံစားခြင့္ ျမင့္မားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္သက္၂ႏွစ္ႏွင့္လည္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ လူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ IT စြမ္းရည္တခုတည္းမဟုတ္ပဲ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း၊ Project Management စြမ္းရည္၊ Communication စြမ္းရည္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြမ္းရည္ေပၚမူတည္ျပီး လစာခံစားခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို လိုက္ျပီး လစာခံစားခြင့္ ကြာဟမႈ
ျမင့္မားပါသည္။
ဂ်ပန္ကိုသြားဖို႔အခြင့္အေရးေတြရွိပါသလား?
ယခုလက္ရွိ (၂၀၁၂ခုနစ္ စက္တင္ဘာလအထိ) နည္းပညာရွင္ ၂၀ဦးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္လုပ္ကိုင္ေစျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္တြင္ လက္ရွိသံုးႏွစ္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းရွိသလို၊ Project အလိုက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာ အသြားအျပန္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ဂ်ပန္သို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း N2 အဆင့္ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ေသာ IT အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းအားလံုးတြင္ အခြင့္အေရးရွိျပီး ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိရန္ လိုပါသည္။ ဂ်ပန္သို႔ေစလႊတ္လုပ္ကိုင္ေစေသာ အျခားကုမၸဏီမ်ားလည္း ရွိေသာ္လည္း ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ ဂ်ပန္ကိုေစလႊတ္ရံုသာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လစာျမင့္မားစြာရရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမျပဳလုပ္ပဲ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားမျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္မ်ားကိုသာျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ိဳးရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္တန္းတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပါ။ စြမ္းရည္အလုိက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တန္းတူ ျမင့္မားေသာရာထူးမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဂ်ပန္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္းမွာလည္း ျမန္မာဘက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး MDCR၀န္ထမ္းအျဖစ္လည္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသည္႔အခ်ိန္ တြင္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွရရွိခဲ့ေသာစြမ္းရည္ျဖင့္ Leader၊ Managerအျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။
အေတြ႔အၾကံဳမရွိလည္းပဲ အမွန္တကယ္အဆင္ေျပပါႏိုင္သလား?
စီနီယာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားမွစျပီး ၀န္ထမ္းျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္း သုညအေျခအေနရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလံုး၀စိတ္ပူရန္မလိုပါ။ ၀န္ထမ္းအားလံုး၏ အေျခအေနမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိျပီး အလုပ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ပါက Skill Up လုပ္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ထူးခၽြန္ေသာITပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရေစမည္မွာ မလြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိ Career Path ေရာက္ေအာင္ ကုမၸဏီကေထာက္ပံ့ေပးပါသလား?
၀န္ထမ္းမ်ား၏လုပ္သက္၊ ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆႏၵအလုိက္ ၀န္ထမ္းအားလံုး၏ Career Path ကိုဖန္တီးေပးျပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကိုဦးတည္ျပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ စြမ္းရည္ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိကဆုပ္ကိုင္ထားေသာအရာမ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏စြမ္းရည္ တိုးတက္ခ်င္စိတ္ရွိေသာသူမွသာ ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ေထာက္ပံ့ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကလည္း ထိုသို႔ေသာလူမ်ိဳးကို ရွာေဖြေနပါသည္။
MDCRမွာအလုပ္၀င္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္သင့္ပါသလဲ?
ဘာမွမလုိအပ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္ITလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုသည္ဟုူေသာ ျပင္းထန္သည့္ဆႏၵရွိလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။အၾကံဥာဏ္ေပးရမည္ဆုိပါက အလုပ္၀င္ျပီး ၁ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ ၃ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ ၁၀ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မိမိ၏အနာဂတ္အတြက္ ပန္းတိုင္မ်ားကိုခ်မွတ္ထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုပန္းတိုင္မ်ားကို ဦးတည္ျပီး ယခုမည္သို႔ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုဦးတည္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ခင္္သာမက လုပ္ငန္းခြင္၀င္ျပီးေနာက္တြင္လည္း မိမိဦးတည္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက အိမ္မက္မ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္အတြက္ ဘယ္လိုစာအုပ္ေတြကိုေလ့လာသင့္ပါသလဲ?
အထူးတလည္ ေလ့လာထားရန္မလိုအပ္ပါ။အလုပ္၀င္စာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ကြာျခားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ သင္တို႔၏အရည္အခ်င္းကို တိုင္းတာလိုျပီး ITႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဥာဏ္ရွိမရွိ၊ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကို စစ္ေဆးလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္အရည္အခ်င္းအရွိအတုိင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပရံုျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

© 2008 Myanmar DCR Co., Ltd. All Rights Reserved.

Top