Website မ်ားဖန္တီးျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း

Easy Ordermade

SPEED လ်င္္ျမန္မႈကို အလိုရွိျခင္း

Website တစ္ခုတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္အပ္ႏွံသူနဲ႕ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ကို ေသခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈေၾကာင့္ အေရးၾကီးတဲ့ အလုပ္အခြင့္အေရးေတြကို လက္လႊတ္ ဆုံးရွုံးရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္လို႕ ကြၽမ္းက်င္မႈကလည္း အေရးပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ လ်င္ျမန္မႈကလည္း မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲဒီလို အလုပ္အပ္ႏွံသူေတြရဲ့ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈအတြက္ Myanmar DCR က လုပ္ငန္းျမန္ဆန္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္မဲ့ Template အမ်ိဳးအစားေတြကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ "အရင္ဆုံး Website ကို လႊင့္တင္မယ္၊ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း အပ္ႏွံခ်င္တယ္" ဆိုရင္လည္း Myanmar DCR က အျပည့္ဝဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးဖို႕ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ရွိပါတယ္။


TECHNOLOGY အဆင့္ျမင့္ Website

Myanmar DCR ဟာမ်ားစြာေသာ ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ Website ေတြကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္ ထားေသာWebsite မ်ားဟာ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ W3C Standard ကိုကိုက္ညီေအာင္ အေျခခံေရးသားျပီး JavaScript၊ CSS၊ Flash အစရွိသျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ အရည္အေသြး ျမင့္မားစြာ တည္ေဆာက္ ထားပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႕ရဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းနဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈ ျမင့္မားေစေသာ Website ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္္။


EASY ႐ိုးရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိုျခင္း

Website တစ္ခုကို လႊင့္တင္ႏိုင္ခ်ိန္အထိ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္နဲ႕ နည္းလမ္းေတြဟာ တကယ့္ကိုရွုပ္ေထြးလွပါတယ္။ Domain ရယူျခင္း၊ Web Sever(hosting) တြင္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း စသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကဳံရႏိုင္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အြန္လိုင္းေပၚမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာဝန္ေဆာင္မႈအေနနဲ႕ ရယူႏိုင္ေပမယ့္ လူၾကီးမင္းတို႕၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးကိုက္ညီ ႏိုင္မယ့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႕ကခက္ခဲတဲ့အခ်က္လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္္။ Myanmar DCR ဟာ Website ဖန္တီးတည္ေဆာက္မႈမွာ အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္သူေတြပါ။ လူၾကီးမင္းတို႕ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ကိုက္ညီမယ့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္ အၾကံျပဳျခင္းအျပင္ Website ႏွင့္ပတ္္သက္၍ အပူအပင္ကင္းစြာစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိႏိုင္ဖို႕ လႊင့္တင္ျပီးခ်ိန္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။


RENEWAL ယခုလက္ရွိ Website အေပၚစိတ္မေက်နပ္မႈ

လက္ရွိေခတ္မွာ Website တစ္ခုလႊင့္တင္ျပီးတာနဲ႕ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဆက္မလုပ္ျဖစ္တဲ့ အေရအတြက္က မ်ားျပားလာပါတယ္။ စတင္ဖန္တီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားအကုန္အက်ခံျပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ေပမဲ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႕ တာဝန္ရွိသူရဲ့ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ တဖန္၊ အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခ်င္ေပမဲ့ အျပင္ပန္းအျမင္သာမက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုပါ နားလည္ဖို႕လိုအပ္တဲ့အတြက္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းရင္း ေတြေၾကာင့္အေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္တာက မ်ားပါတယ္။ အဲဒီလို ကိစၥမ်ိဳးရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Myanmar DCR ကို ဆက္သြယ္ ေစခ်င္ပါတယ္။ သင္နဲ႕ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ိဳး လုပ္ျပီး၊ အလြယ္တကူ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မဲ့ Website တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႕ အဆင္သင့္ပါပဲ။


HOT အေရးအၾကီးဆုံးမွာ ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္ျဖစ္ရန္

Website တစ္ခုကို လွပစြာဖန္တီး ထားေပမဲ့လဲ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမရွိပါက အခ်ိန္ၾကာ လာသည္ႏွင့္အမွ် Website ၏အသုံးဝင္မႈ တန္ဖိုးဟာ ေလ်ာ့က်လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ နစ္နာမႈအျဖစ္ SEO ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရလာဒ္မ်ားဟာလည္း အဓိပါၸယ္မဲ့ျဖစ္လာျပီး ၾကီးမားေသာ စီးပြါးေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပါ လက္လြတ္ရႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕အသင့္ေတာ္ဆုံး နည္းလမ္းကေတာ့"မြမ္းမံျပင္ဆင္ဖို႕ လြယ္ကူေသာ Website" ဆိုတာက အဓိကအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္္။ စားရိတ္သက္သာမႈ တစ္ခုထဲသာၾကည့္၍တည္ေဆာက္ထားေသာ Website အခ်ိဳ႕မွာ တခါတရံ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပမႈ ကို သာရည္ရြယ္၍ ေရးသားထားျပီး Source Code Structure အေနနဲ႕ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈမရွိႏိုင္ပဲ "Spaghetti code" လို႕ပင္ ေခၚဆိုျခင္းခံရ နိုင္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္ ထားေသာ Website မ်ားဟာ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ W3C Standard ကိုကိုက္ညီေအာင္ အေျခခံေရးသားျပီး တကယ့္ကို ရွင္းလင္း၍အစီအစဥ္တက် နားလည္ရလြယ္ကူစြာ ေရးသားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္း လြယ္ကူေသာ "လမ္းညြန္" ဝန္ေဆာင္မႈကိုပါ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ Website ကို မြမ္းမံျပဳျပင္ လိုေသာအခါတြင္လည္း ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈမ်ိဳးလုပ္ျပီး၊ လူၾကီးမင္းတို႕ရဲ့ လိုအင္အတိုင္း ရရွိႏိုင္မယ့္အစီအစဥ္ကို အၾကံျပဳနိုင္္္ပါတယ္။

စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း Website မ်ားတြင္ ရွိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

  • အခ်က္အလက္ေတြကို နားလည္ရလြယ္ကူစြာ ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္မႈ
  • လုပ္ငန္း၏ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပမႈ
  • ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ ဒီဇိုင္း
  • စာမ်က္ႏွာတိုင္းကိုလြယ္လြယ္ကူကူသြားႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ
  • စာမ်က္ႏွာတစ္ခုစီရဲ့ ေဖာ္ျပမႈၾကာခ်ိန္ (loading time)
  • SEOနဲ႕ပတ္သက္၍ လံုေလာက္စြာ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္မႈ
  • လုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ စီစဥ္ထားမႈ